Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

 

Obchodné podmienky oreganovyolej.eu platia pre nákup v internetovom obchode www.oreganovyolej.eu a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.oreganovyolej.eu je AdaMart s.r.o, Schubertova 232/12, 937 01 Želiezovce, e-mail: info@oreganovyolej.eu, zapísaná v OR okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 23581/N, IČO: 44 502 303, DIČ: 2022720953

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami oreganovyolej.eu zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami oreganovyolej.eu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi,všetko v platnom znení.

 

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitiansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

fax: 037/7720 024

e-mail: nr@soi.sk

 

2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

 

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky.

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

4. Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje dodať:


1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:


1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
4. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám.

 

5. Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:


1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

6. Odstúpenie od zmluvy


Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Formulár je možné vyplniť v počítači a následne vytlačiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:


AdaMart s.r.o.
Schubertova 232/12
937 01 Želiezovce


Tovar sa odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo formulári. Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

 

7. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov


Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavili jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese info@oreganovyolej.eu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Spotrebiteľ môže návrh podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť (napr. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne). Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

8. Platobné podmienky


V internetovom obchode www.oreganovyolej.eu môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Dobierka - Najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte. Dobierka pre Slovenskú republiku je spoplatnená sumou 0,90 € za zásielku.
 • Platba Kartou: Objednávku bezpečne zaplatíte platobnou kartou VISA a mastercard cez platobnú bránu 24pay. s.r.o..
 • Google Pay: Bezpečne, pohodlne a rýchlo môžete zaplatiť cez Google Pay.
 • QR kód: Bezpečne, pohodlne a rýchlo môžete zaplatiť svojim mobilným telefónom alebo iným zariadením cez QR kód.
 • Platba platobnou kartou cez PayPal: Objednávku bezpečne zaplatíte platobnou kartou cez platobnú bránu PayPal.
 • Platba bankovým prevodom: Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet tromi spôsobmi:

- bankovým prevodom z Vášho účtu

- zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš bankový účet

- bezpečne, pohodlne a rýchlo môžete zaplatiť platobnými tlačítkami bánk. Využívame služby platobnej brány spoločnosti 24pay. s.r.o..

 

9. Dodacie podmienky


Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote max. do 5 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.oreganovyolej.eu dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty. V prípade služby "Balík na poštu" resp. nezastihnutia adresáta pri službe "Balík na adresu", bude vaša zásielka uložená na pošte. O tejto udalosti budete informovaný prostredníctvom avíza (SMS, email alebo fyzické oznámenie o uložení zásielky). Úložná doba, počas ktorej si môžete zásielku na pošte vyzdvihnúť je 18 dní.
 • BalíkoBOX - riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty. Dodanie zásielky do vybraného BalíkoBOXu. O doručení balíka do BalíkoBOXu budete informovaný sms. V BalíkoBOXe si môžete balík vyzdvihnúť počas 3 kalendárych dní, 24 hodín denne. V prípade, že si zásielku nevyzdvihnete počas 3 kalendárych dní, bude táto uložená na príslušnej pošte nasledujúcich 15 kalendárnych dní kde si ju môžete vyzdvihnúť.
 • Kuriér - Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
10. Dodacie náklady

 

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

 

Spôsoby dopravy:

 • Slovenská pošta expres zásielka v rámci SR s dodaním na Poštu - objednávky do 80 EUR: 2,20
 • Slovenská pošta expres zásielka v rámci SR s dodaním na Poštu - objednávky nad  80 EUR: zadarmo
 • Slovenská pošta expres zásielka v rámci SR s dodaním do BalíkoBOXu - objednávky do 80 EUR: 2,20
 • Slovenská pošta expres zásielka v rámci SR s dodaním do BalíkoBOXu - objednávky nad  80 EUR: zadarmo
 • Expres kuriér Slovenskej pošty pre SR - objednávky do 80 EUR: 2,70
 • Expres kuriér Slovenskej pošty pre SR - objednávky nad 80 EUR: zadarmo
 • Kuriér GLS pre ČR - objednávky do 150 EUR: 9,50
 • Kuriér GLS pre ČR - objednávky nad 150 EUR: zadarmo